اخبار ورزشی » صادق ورمزیار: شفر نشان داده توانایی لازم را دارد و باشگاه باید از او حمایت کند